FANDOM


Es Cap d'es Mòro constituêx un d’es símbols d’es tems d’es corsarisme y ets enfrentamens entre es cristians y ets islamics a sa Mediterrani occidental.

Cóntan qu’aquest cap recòrda es reiterads triunfos d’es capità Antoni Barceló i Pont de la Terra(1716-1797), mariné que va arribà a tení es titul de capità general de s’Armada española. En ocasions feya teya es cap d’es séus prisionés a attes púbblics cuant tornava a Palma después d’una acció naval. Ditas execucions se feyan a n’es Born, molt aprop de sa cantonada allà avón sa tròba es cap.

Un tèst de s’epòca crittic emb sa crueldat d’es capità Barceló, diu que: <<de sus mocedades conserva en Mallorca muy fresca la menoria del mal trato que dió a una infeliz galeota usando la barbaridad de degollar a toda la tripulación.>> Tant inpactaren aquestas accions que fins y tot es cap d’es mòro decapitat fórma part de s’escut d’armas de sa famili Barceló.